داشبورد مدیریتی شرکت توزیع برق استان همدان

لطفا صبر کنید...


فرم اطلاعات عمومی و اختصاصی متقاضیان


جهت ثبت نام ، متقاضیان می بایست تمام مراحل را پشت سر گذاشته و تمامی فیلد های اجباری را تکمیل نمایند و پس از دریافت کد رهگیری ثبت نام شما تکمیل شده است و در صورت عدم دریافت کد رهگیری ثبت نام شما تکمیل نشده است . همچنین در تمام فرایند از از دکمه برگشت (Back)استفاده ننمایید.


در بخش اول می بایست پست سازمانی مشخص گردد و از لیست ذیل پست سازمانی مورد فراخوان انتخاب شود.